PEVISA

På svenskasuomeksi

Shih Tzuilla on voimassa oleva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli Pevisa ajalle 1.1.2024-31.12.2024.

  • Hyväksytty Shih Tzu ry vuosikokouksessa 25.3.2023
  • Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 24.4.2023 (4/2023):
    Uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan 1.1.2024. Siihen liittyvään jalostusasetukseen tulee tällä hetkellä olemassa olevan tiedon mukaan rajoituksia, jotka koskevat brakykefalisia rotuja. Tällöin on perusteltua laittaa esitetty ohjelma voimaan vain vuodeksi ja rotujärjestön tulee huomioida jalostusasetus seuraavassa PEVISA-ohjelmassa.

Mikä PEVISA? Miksi?

Kirjainyhdistelmä PEVISA tarkoittaa Suomen Kennelliiton hyväksymää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Sillä pyritään pääasiallisesti ennaltaehkäisemään ja vähentämään sellaisia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia, jotka heikentävät koiran elämänlaatua. PEVISA-ohjelma sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta. Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. PEVISA-ohjelma voi olla kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta.

Shih tzu on kondrodystrofinen rotu, jolla on brakykefaalisia piirteitä. Lyhyt kuono ja suuret silmät altistavat rodun silmäsairauksille ja -vammoille. Brakykefaalisten piirteiden liioittelu aiheuttaa hengityksen ja ruumiinlämmön säätelyn ongelmia. Ahtaat hengitystiet, vaikeutunut hengitys ja ahtaat sieraimet ovat vakavia hyvinvointihaittoja. Patellaluksaatiota taas esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiökoirilla (liittyy kondrodystrofiaan) ja se aiheuttaa hyvinvointihaittaa huomattavan pitkän ajanjakson sairastuneiden yksilöiden elämästä.

Jalostuksessa tulee välttää yhdistämästä koiria, joilla on sama terveydellinen ongelma tai puute. Tästä syystä yksilöiden terveys tulisi tutkia tarkkaan ennen jalostuskäyttöä, sillä muutoin ei koiran hyvää tai huonoa terveyttä voi määritellä. Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä vähintään PEVISA-ohjelman vaatimat terveystutkimukset, mutta rodun jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) suosittelee myös muita tutkimuksia, jotta voidaan varmistaa jalostukseen käytettävän koiran terveys olemassa olevilla mittareilla mahdollisimman laajasti.

Shih tzu r.y:n vuosikokouksessa 25.3.2023 hyväksyttiin hallituksen esitys shih tzujen PEVISA-ohjelmasta. Esitykseen lisättiin ulkomaisia koiria koskeva poikkeus.

HUOM! Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 24.4.2023 Pevisan ajalle 1.1. – 31.12.2024.

PEVISA-ohjelma shih tzuille ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatio- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)
HUOM! ulkomaisia koiria koskeva PEVISA-poikkeus ei koska koiria, joilla on BOAS testitulos 1 tai patellaluksaatio aste 2

Polvilumpioluksaatiolausunto

Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimustulos. Tuloksen 1 ja 0 saaneita koiria voi käyttää vapaasti jalostukseen. Tuloksen 2 (eli 0/2 ja 2/0 tai 2/2) saanutta koiraa voi käyttää harkiten (kts. JTO) vain 0 tuloksen saaneen koiran kanssa. Huonompaa kuin 2 tuloksen saanutta koiraa ei voi käyttää jalostukseen.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen astutusta. Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto ei vanhene.

Silmätarkastuslausunto

Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo

Silmätutkimukselle ei ole yleistä alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta.

Kävelytesti / BOAS-testi

Vähintään pentueen toisella vanhemmalla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva BOAS-testi. Hyväksytysti testin suorittanutta ja BOAS-0 tuloksen saanutta koiraa voi käyttää vapaasti. BOAS-1 tuloksen saanutta koiraa voi käyttää vain BOAS-0 tuloksen saaneen kanssa. BOAS-1 tuloksen saanutta ei voi käyttää tutkimattoman tai huonomman kuin BOAS-0 tuloksen saaneen kanssa jalostukseen. BOAS-1 tulosta huonomman tuloksen saanutta tai testissä hylättyä koiraa ei voi käyttää jalostukseen.

Poikkeus – ulkomaiset koirat

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: PEVISA-tutkimuksia ei vaadita.
Ulkomaisia koiria koskeva PEVISA-poikkeus ei koske koiria, joilla on BOAS testitulos 1 tai patellaluksaatio aste 2

Tämä poikkeuslupa  antaa mahdollisuuden käyttää jalostukseen ulkomaista koiraa, vaikka se ei täyttäisi kaikkia rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet, mutta ei mahdollisia tuontijälkeläisiä.

Tutkimustulosten vaikutus jalostuskäyttöön Kennelliiton sääntöjen mukaan

Seuraavat tulokset sulkevat kaikilla roduilla koiran jalostuksesta:
– HD aste E,
– ED aste 3,
– patellaluksaatio aste 4,
– SP aste 4

Linkkejä:

Lisätietoa PEVISA:sta

Pevisa ehdotus ajalle 1.1.2024 – 31.12.2026

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista

Suomen Kennelliiton Koirarekisteriohje

Kennelliiton yleinen jalostustrategia

BOAS-testejä valvovat eläinlääkärit

BOAS-testit – tapahtumakalenteri

Eläinten hyvinvointilain suunnitellut jalostusasetukset