Shih Tzu r.y.:n säännöt

Yhdistyksen sääntöihin on tehty muutoksia ja sääntömuutoksista on päätetty yhdistyksen vuosikokouksissa.

24.03.2013 Turussa, kokouksessa on ollut 11 jäsentä paikalla.

Pöytäkirja
kohta 9§
Päätettiin poistaa yhdistyksen säännöistä seuraavat kohdat:
7§:stä jätetään pois jalostusohjesääntöä koskevat kohdat
10§:stä poistetaan kohta ”jalostusohjesäännön vahvistaminen”
13§:stä poistetaan jalostusohjesääntöä koskeva kohta
14§ poistetaan kokonaan (käsittelee vain jalostusohjesääntöä)

16.3.2015 Turussa, kokouksessa on ollut 13 jäsentä paikalla.

Pöytäkirja
kohta 9§
Päätettiin poistaa tilintarkastajilta varamiehet ja samalla muuttaa tilintarkastajat toiminnantarkastajiksi.

Muutokset on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.4.2017.

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Shih Tzu r.y. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:een kuuluvana rotujärjestönä edistää ja vaalia shih tzujen kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua koskevaa valistustyötä
– kouluttamalla ja opastamalla jäsenkuntaansa oikeaan koiranpitoon
– järjestämällä rotua koskevia keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia
– harjoittamalla jalostus- ja pentuneuvontaa
– julkaisemalla jäsenlehteä ja opetusmateriaalia sekä jakamalla tietoa puhdasrotuisten koirien kasvatustyöstä
– seuraamalla kotimaista ja ulkomaista kenneltoimintaa ylläpitämällä yhteyksiä muiden maiden rotuyhdistyksiin ja kasvattajiin
– järjestämällä näyttelyitä

4 § Yhdistyksen jäsenet ja äänioikeus
Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä tai jäsenyhdistyksiä, joita ovat rekisteröidyt yhdistykset, joka hyväksyvät Shih Tzu ry:n toiminnan tarkoitusperät ja joiden tarkoituksena on rodun harrastuksen edistäminen.
Henkilöjäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja kirjeenvaihtaja­jäseniä. Nuorisojäsenen yläikäraja on 16 vuotta. Perhejäsen on vuosijäsenen perheeseen kuuluva henkilö, joka on suorittanut perhejäsenelle määrätyn jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi. Hallitus voi kutsua rodun ulkomaisen harrastajan kirjeenvaihtajajäseneksi kansainvälisen kanssakäymisen edistämiseksi.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseneksi haluavan tulee ennen jäsenyyden hyväksymistä suorittaa vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu yhdistyksen pankkitilille.
Vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa on jokaisella vuosijäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni, mikäli hän on suorittanut edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää kutakin yhdistykseensä kuuluvien henkilöjäsenten täyttä kymmenlukua kohti yksi ääni. Puheoikeus jäsenten kokouksessa on jokaisella jäsenellä.

5 § Jäsenluettelo
Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua omiin tietoihinsa.

6 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet, joilla on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa, ovat velvolliset suorittamaan vuosittain jäsenmaksun.
Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain kultakin jäsenryhmältä erikseen jäsenmaksun suuruuden sekä sen suorittamisen määräajan. Vuosikokous voi päättää alemman jäsenmaksun nuoriso- ja perhejäsenelle tai liittymisvuoden ajalta kasvattajan ilmoittamalle pennun ostajalle, joka liittyy jäseneksi.
Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
– jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
– menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
– kenneltoiminnassaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta menetellyt yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai vilpillisesti
Mikäli jäsen jättää jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta, hänen jäsenjulkaisunsa saanti keskeytetään ja hallitus tekee päätöksen hänen erottamisestaan kyseessä olevan toimintavuoden päättyessä.

8 § Vuosikokous
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, joista kokouksessa päätetään.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä yhdistyksen hallitukselle, ja hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.
Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava kerran joko yhdistyksen jäsenjulkaisussa tai jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen lähetetyssä kirjallisessa tiedon­annossa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 § Päätöksenteko
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa sääntöjen mukaan vaaditaan määräenemmistö.
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, jollei lippuäänestystä erikseen vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide muissa päätettävissä asioissa paitsi vaalissa.
Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai muiden luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
º kokouksen avaus
º kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
º kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien
ja äänimäärien toteaminen
º kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen toimintakertomuksen,
º tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
º toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen
º tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
º jäsenmaksuista päättäminen
º seuraavalle toimintavuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
º yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen
º hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen
º jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle
º kahden toiminnantarkastajan valitseminen
º yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon
º yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen
º jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle jättämistä ja edelleen
vuosikokouksen päätettäväksi esittämistä asioista päättäminen
º hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen.

11 § Hallitus ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen sekä puheenjohtajan kausi yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka toinen vuosi kaksi ja joka toinen vuosi kolme jäsentä. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan tai hänet erotetaan kesken toimikauttaan, tulee hänen tilalleen varajäsen, joka on saanut eniten ääniä vuosikokouksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään äänteen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastus on suoritettava ja toiminnantarkastajien annettava vuosikokoukselle osoittamansa tarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § Jalostustoimikunta
Yhdistyksellä on pysyvä jalostustoimikunta, jonka tehtävänä on voimassa olevan Federation Cynologique Internationale’n eli FCI:n hyväksymän rotumääritelmän pohjalta työskennellä rotutyypin ja sen erityispiirteiden säilyttämiseksi ja kaikilla tavoin edistää toiminnallaan rodun hyvinvointia.
Jalostustoimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennel­klubben ry:n antamia jalostustoimintaa koskevia ohjeita. Vuosikokous valitsee jalostustoimikuntaan kolme (3) jäsentä, joiden toimikausi kestää kolme (3) vuotta. Toimikunnan jäseniä kutsutaan jalostusneuvojiksi. Ensimmäisellä kerralla toimikuntaan valittujen henkilöiden toimikausi ratkaistaan arvalla siten, että yhden jäsenen toimikausi on kolme vuotta, seuraavan kaksi ja kolmannen yksi vuosi. Tämän jälkeen yksi jäsen on vuosittain erovorossa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunnan on annettava vuosittain vuosikokoukselle osoittamansa toimintakertomus hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

14 § Muut toimikunnat
Yhdistyksen hallitus voi asettaa tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia hoitamaan niille osoittamiaan tehtäviä. Toimikunta laatii toimintakertomuksen hallitukselle vuosittain.

15 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa vähintään kaksi ko lmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa yhdistyksen purkamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tulee sen varat luovuttaa samaa tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa päätetään.

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

Shih Tzu r.y.:n säännöt päivitetty sivuille 15.1.2018


<- takaisin